Allm?nna villkor

Bolagsinformation och kontaktuppgifter

Dessa allm?nna villkor (”Villkoren”) g?ller f?r alla k?p som g?rs av kunden (”du” eller ”dig”) via denna webbsida fr?n Cupboards and Goods Sweden AB, 559236-5042, merv?rdesskatteregistreringsnummer SE559236504201, Erik Dahlbergsgatan 3, 411 26, med s?te i G?teborg, (h?danefter ”vi”, ”v?r” eller ”oss”).

Om du har n?gra fr?gor kring v?ra produkter, ditt k?p eller dessa Villkor kan du kontakta v?r kundtj?nst p? order@www.joyget.cn. Du kan ocks? skicka ett brev till v?r adress ovan m?rkt ”Kundtj?nst”.

Allm?nt

1. Genom din best?llning ing?r du ett avtal med oss, enligt dessa Villkor. N?r du genomf?r en best?llning kommer du att f? bekr?fta att du beretts tillf?lle at ta del av dessa Villkor.

2. Genom att k?ra ett k?p bekr?ftar du att du ?r myndig (18 ?r eller ?ldre), inte st?r under f?rvaltarskap, eller har r?tt att g?ra detta k?p, och att du ?r bosatt i Sverige.

3. Vi f?rbeh?ller oss r?tten att ?ndra dessa Villkor. Villkoren i den version som ?r aktuell n?r du genomf?r ett k?p, ?r de Villkor som g?ller f?r varje k?p.

Best?llning

4. Innan du slutf?r din best?llning kommer du att ges tillf?lle att g? igenom den och ?ndra eller ?ngra din best?llning. Efter att du slutf?rt din best?llning kommer en orderbekr?ftelse att skickas till den e-postadress du uppgivit.

5. N?r du klickar p? ”bekr?fta” eller motsvarande uppkommer en bindande best?llning och du ?tar dig att k?pa de produkter du har lagt i din varukorg. Ett bindande avtal har ing?tts n?r din orderbekr?ftelse har anl?nt till dig.

6. F?r din r?tt att ?ngra dig, se punkt 15-16. Observera att k?p av specialbest?lld k?ksinredning eller m?ttanpassade produkter inte kan ?ngras, se punkt 20.

Pris och betalning

7. Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive merv?rdesskatt. Leveransavgift kan tillkomma och anges i s? fall med belopp innan du slutf?r din best?llning.

8. Betalning kan ske mot faktura eller via kreditkort eller debetkort. Specialbest?lld k?ksinredning eller andra m?ttanpassade produkter betalas med h?lften vid best?llning (i f?rskott) och h?lften vid leverans. Notera att vi inte p?b?rjar arbetet med din specialbest?llda k?ksinredning f?rr?n vi mottagit din f?rskottsbetalning. Alla andra produkter betalas i f?rskott i samband med best?llning.?

Leverans

9. Dina produkter kommer att levereras till den adress du uppgivit vid best?llningen eller, om du s? har valt, finnas tillg?ngliga f?r avh?mtning hos oss.

10. Leveranstiderna som anges av oss ?r ungef?rliga, s?rskilt vad avser specialbest?llda k?k (se punkt 22). Vi str?var dock alltid efter att kunna leverera s? snart som m?jligt.?

11. En specialinredd k?ksinredning eller m?ttanpassad produkt ?r vanligen redo f?r leverans inom ?tta veckor.

Reklamation

12. Du har alltid r?tt att inom tre (3) ?r fr?n mottagandet av dina produkter reklamera defekta produkter, under f?ruts?ttning att du meddelar oss om felet inom sk?lig tid efter att du uppt?ckt felet. Reklamationer som g?rs inom tv? (2) m?nader fr?n det att du uppt?ckt felet anses alltid ha l?mnats in inom sk?lig tid.?

13. Om de produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer vi att g?ra en fullst?ndig ?terbetalning motsvarande ditt ink?pspris f?r produkterna, j?mte leveranskostnaderna f?r dessa. F?r att en produkt ska bed?mas som defekt ska felet ha uppst?tt innan f?rs?ljningstillf?llet. Om du reklamerar en felaktig vara inom sex (6) m?nader fr?n f?rs?ljningstillf?llet, anses felet ha uppst?tt innan f?rs?ljningstillf?llet, s?vida inte detta kan motbevisas av oss. Om reklamationen sker mer ?n sex (6) m?nader efter f?rs?ljningstillf?llet ?r du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan f?rs?ljningstillf?llet.?

14. Om du vill g?ra en reklamation kan du kontakta oss. Kontaktuppgifterna finns h?gst upp i dessa Villkor.?

?ngerr?tt

15. Du har enligt lag r?tt att ?ngra ditt k?p inom fjorton (14) dagar fr?n det att du mottog produkt fr?n oss, utan att ange n?got s?rskilt sk?l, och returnera den produkt du har k?pt. Om du vill utnyttja din ?ngerr?tt m?ste du kontakta oss inom denna tid, genom att skicka oss ett klart och tydligt meddelande per e-post eller brev d?r det framg?r vem (namn) som ?ngrar sitt k?p, av vilken produkt(er), n?r best?llningen gjordes, adress och datum d? du skickar meddelandet (om via brev). Du kan ocks? anv?nda det standardformul?r som finns att h?mta p? Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss, men det ?r inte ett krav. V?ra kontaktuppgifter finns h?gst upp i dessa Villkor.

16. Om du ut?var din ?ngerr?tt, ?r du skyldig att utan on?digt dr?jsm?l, och senast inom fjorton (14) dagar fr?n den dag du meddelade oss om din ?nskan att ut?va ?ngerr?tten, ?terl?mna samtliga produkter du vill ut?va din ?ngerr?tt f?r. Vi att ?terbetala alla betalningar vi f?tt fr?n dig f?r de ?ngrade k?pen, inklusive leveranskostnader (bortsett fr?n f?rh?jda leveranskostnader till f?ljd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det l?gst prissatta standardalternativ som vi erbjuder f?r leveransen ifr?ga) enligt nedan.

?terbetalningar och returer

17. ?terbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som anv?ndes f?r att betala f?r dina produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom f?rskottsbetalning kommer ?terbetalningen att g?ras till det konto som betalningen gjordes fr?n. Vid behov kan vi d?rf?r beh?va be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade med kreditkort, kommer ?terbetalningen ske till ditt kreditkort.

18. Om din produkt ?r defekt, eller om du har utnyttjat din ?ngerr?tt, kommer vi att st? f?r kostnaden f?r returleveransen. Du kan anv?nda den retursedel som f?ljde med vid produktens leverans eller kontakta oss f?r ett erh?lla en ny retursedel. F?r det fall du inte anv?nder v?r retursedel svarar du sj?lv f?r returkostnaden.

19. En f?ruts?ttning f?r fullst?ndig ?terbetalning ?r dock att produkt s?nds tillbaka i samma skick som den var i n?r du mottog leveransen. Om en v?rdeminskning kan konstateras ha intr?ffat p? grund av din hantering av produkten ?r du skyldig att ers?tta denna. Om produkten inte returneras i det s?dant skick har vi r?tt att neka din retur eller reducera det belopp som vi ska betala tillbaka till dig.?

S?rskilt om specialbest?lld k?ksinredning

20. Om du har best?llt en k?ksinredning, eller enskilda m?ttanpassade produkter, av oss g?ller inte ?ngerr?tten. K?ksinredningen avser en tj?nst (montering och specialanpassning) vi p?b?rjar vid din best?llning samt avser en vara som i vissa fall tillverkas enligt dina speciella anvisningar. Enligt lag g?ller inte ?ngerr?tt f?r s?dana produkter. N?r du slutf?r best?llning som inneh?ller produkt som inte kan ?ngras kommer du att varslas om detta.

21. F?rgerna p? din specialbest?llda k?ksinredning kan avvika n?got fr?n de prover du har kommit i kontakt med. Detta beror p? att varje enhet tillverkas speciellt f?r dig och de olika material som anv?nds.

22. Om du har reklamerat en k?ksinredning fr?n oss, och den produkt i inredningen ?r av s?dan karakt?r att den inte l?mpligen kan returernas till oss per post eller bud, kommer du ist?llet f?r att anv?nda en retursedel kontaktas av v?r kundtj?nst f?r hanteringen kring h?mtning av produkten.

23. Vi r?knar med en leveranstid om ?tta veckor, om vi inte angivit n?got annat f?r ett specialinrett k?k. Vi ber dig dock notera att detta ?r en ungef?rlig leveranstid och exakt leveransdatum i alla fall inte kan fastst?llas vid din best?llning, eftersom det beror p? hur m?nga best?llningar vi har inneliggande och lagerstatus hos v?ra underleverant?rer. Vi str?var dock efter att h?lla dig kontinuerligt informerad om v?r ber?knade leveranstid och du kan alltid kontakta v?r kundtj?nst f?r uppdateringar.

Personuppgiftsbehandling

24. N?r du genomf?r ett k?p hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter, i form av namn, personnummer, adress, leveransadress, kontaktuppgifter (f?retr?desvis telefonnummer och e-postadress) och din betalningsinformation (s?som t.ex. kreditkortsnummer).

25. Vi kommer enbart att behandla dina uppgifter f?r att administrera k?pet, i syfte att uppfylla det avtal vi ing?tt med dig. Vi kommer inte att dela med oss av uppgifterna till tredje man, ut?ver n?dv?ndig information till; det transportbolag som bist?r oss med leverans av dina produkter; den teknikleverant?r som hj?lper oss med drift, ?vervakning och skydd av webbsidan och v?r IT-milj?; och den teknikleverant?r som hj?lper oss att hantera din betalning. Vi kommer inte att spara uppgifterna l?ngre ?n n?dv?ndigt f?r att k?pet ska kunna genomf?ras, f?r att kunna hantera eventuella reklamationer eller utnyttjande av ?ngerr?tt fr?n dig, och f?r att vi ska kunna uppfylla v?r bokf?ringsskyldighet. Bara de personer hos oss som beh?ver tillg?ng till dina personuppgifter f?r att vi ska kunna genomf?r avtalet kommer att ha tillg?ng till dem. Vi har sedvanlig och fullgod IT-s?kerhets p? plats, f?r att f?rhindra otill?ten anv?ndning eller att n?gon icke-beh?rig kommer ?t dina personuppgifter.

26. Du har alltid r?tt (med vissa restriktioner) att utnyttja f?ljande r?ttigheter, vilket du g?r genom att kontakta oss enligt ovan. Om du vill utnyttja dessa r?ttigheter kan vi komma att beg?ra att du f?rst styrker din identitet och/eller tillhandah?ller information som leder till att vi kan identifiera uppgifter vi behandlar avseende dig.

? Inv?nda mot v?r behandling av dina personuppgifter. Under vissa omst?ndigheter kan du inv?nda mot v?r behandling av dina personuppgifter. F?r det fall s?dan omst?ndighet f?religger avbryter vi all behandling avseende dig, f?r det ?ndam?l du vill att vi ska avbryta behandlingen.

? Beg?ra att v?r behandling av dina personuppgifter begr?nsas. Under vissa omst?ndigheter kan du beg?ra att v?r behandling av dina personuppgifter begr?nsas. F?r det fall s?dan omst?ndighet f?religger avbryter vi all behandling avseende dig, enligt den restriktion du vill att vi till?mpar.

? Erh?lla besked om v?r behandling av dina personuppgifter. Du erh?ller d? en beskrivning och en kopia av dina personliga uppgifter som vi behandlar avseende dig.

? Beg?ra att dina personuppgifter raderas (r?tt att bli bortgl?md). Vi raderar d? samtliga personuppgifter avseende dig som vi behandlar, om vi inte m?ste lagra dina uppgifter enligt ett ?tagande vi har, till exempel p? grund av lag eller avtal.

? Beg?ra att eventuellt felaktiga uppgifter avseende dig r?ttas. Vi kommer d? att r?tta de felaktiga uppgifterna.

? ?terkalla ditt samtycke. F?r det fall v?r behandling av dina personuppgifter bygger p? ditt samtycke kommer vi att upph?ra med all behandling och radera dina uppgifter avseende all samtyckesbaserad behandling, f?r det fall du meddelar oss att du ?terkalla ditt samtycke.

? Klaga p? v?r behandling till Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se.

Det kostar inget att utnyttja dina r?ttigheter. Dock, om din beg?ran ?r uppenbart ogrundad eller orimlig (till exempel on?digt repetitiv) f?rbeh?ller vi oss r?tten att ta ut en rimlig administrativ avgift eller att v?gra tillm?tesg? din beg?ran.

Lag, tvister och anm?lan till Allm?nna reklamationsn?mnden

27. F?r dessa Villkor och avtalet mellan dig och oss g?ller svensk r?tt. Tvister med anledning av dessa Villkor ska avg?ras av allm?n domstol i Sverige.

28. Du som ?r konsument har dock ocks? r?tt, om du har ett klagom?l om ett k?p vilket inte kunnat ?tg?rdas genom direktkontakt med oss, v?nda dig till ett alternativt tvistl?sningsorgan. Att v?nda sig till ett alternativt tvistl?sningsorgan ?r i allm?nhet billigare, mindre formellt och snabbare ?n att g? till domstol. Du kan endast anv?nda alternativet om du ?r bosatt inom EU. Du kan antingen anv?nda onlineplattformen f?r klagom?l som finns tillg?nglig p? EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller v?nda dig direkt till Allm?nna reklamationsn?mnden, www.arn.se. Allm?nna reklamationsn?mnden ?r en godk?nd n?mnd f?r alternativ tvistl?sning vid konsumenttvister.

 

澳门精准免费资料大全49